+7 (843) 524-72-60

artel-kazan@mail.ru

31 V N. Ershov St., office, 420061, Kazan, Russia. 505.

Contact

Address:

31 V N. Ershov St., office, 420061, Kazan, Russia. 505.

Mail:

artel-kazan@mail.ru

Phone:

+7 (843) 524-72-60

+7 (843) 524-72-70 (fax)